Školní jídelna » Vnitřní řád školní jídelny

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (61) ZOO Dvůr Králové a Kuks (398) IQ land Liberec (162) Kunětická Hora (30)

Celkem hlasů: 651

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Vnitřní řád školní jídelnyZásady provozu: provoz školní jídelny se řídí vnitřními předpisy, které jsou v souladu se školským zákonem 561/2008 Sb., vyhláškou č. 137/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, kde jsou dané výživové normy a rozpětí finančních limitů pro jednotlivé kategorie strávníků, dále vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, dále novelou této vyhlášky, tj. vyhláškou č. 602/2008 Sb. a nařízením EP a Rady ES č. 852/2004 Sb. o hygieně potravin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

Adresa

Základní škola a mateřská škola Lukavice

Školní jídelna - výdejna

538 25 p. Slatiňany

Telefon: 704 023 010

Provoz školní jídelny: do školní jídelny mají vstup pouze platící strávníci. Organizace výdeje stravy je zabezpečena vhodnou úpravou rozvrhu nástupu jednotlivých tříd na oběd, které vypracovalo ředitelství školy. Pedagogický dohled nad žáky v jídelně je určen rozvrhem, který stanoví dohled nad bezpečností a ochranou dětí. Strávníci se chovají podle zásad slušného chování, jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Všichni jsou povinni udržovat čistotu a pořádek. Každý strávník si říká kuchařce o množství přílohy, normy masa jsou dané a neměnné, pití si čepuje sám z termosu. Použité nádobí strávník odkládá na určené místo. Celý oběd včetně doplňků (salát, zákusek...) konzumuje strávník v jídelně. Vynášení jídla nebo dokonce nádobí ze školní jídelny není dovoleno. Do jídelny v době oběda nemají přístup ti, kteří se zde nestravují.

Výdejní doba: obědy se vydávají ve všech dnech školní výuky, pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak v době od 11,40 - 12,10 hodin a od 12,35 - 13,05 hodin.

Dále od 11,35 - 11,40 se provádí výdej jídla do jídlonosičů rodičům nemocných dětí pouze v 1. den jejich nepřítomnosti

Stravné: výše stravného je určena vyhláškou č. 107/2005Sb. O školním stravování ve znění pozdějších předpisů, kde se strávníci nedělí podle ročníků, ale podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (I. kategorie do 6 let, II. kategorie 7 - 10 let, III. kategorie 11 - 14 let).

Dle školského zákona 561/2004 Sb. školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.

Přihlášení ke stravování: každý strávník (u dětí jejich zákonný zástupce) vyplní přihlášku, kterou obdrží i s kopií vnitřního řádu od vedoucí školní jídelny. Tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci podepíší přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny.

Odhlášení a přihlášení ze stravování: strávníci nebo jejich zákonní zástupci mají povinnost si včas odhlásit oběd. Odhlašování a přihlašování je možné každý den a to nejpozději do 7,30 hodin téhož dne osobně v kanceláři školní jídelny nebo na tel. 704 023 010. Prázdniny a akce školy jsou automaticky odhlášeny všem strávníkům. Neodhlášené obědy strávníkovi propadají.

Stravné: platí se v hotovosti na daný měsíc na základě přijmového pokladního dokladu u vedoucí školní jídelny. Termíny vybírání stravného jsou vyvěšeny v prostorách školy a na vebových stránkách www.zslukavice.wz.cz. Každý strávník obdrží vždy na začátku měsíce lístek s termínem a častkou na uhrazení stravného.

Nemoc: dítě v době nemoci nemá na oběd nárok dle vyhlášky 395/91 Sb. Pouze první den nemoci je možno neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče.

Vyúčtování stravného: zůstatek peněz se převádí z měsíce do měsíce a na konci školního roku do následujícího školního roku. Žákům, kteří ukončí školní docházku do zakladní školy, bude vyúčtováno stravné v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Jídelní lístek: je sestavován na základě výživových norem a spotřebního koše vybraných potravin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. v příloze č. 1. Jídelní lístek je na každý týden vyvěšen na nástěnce a na stránkách školy.

Dotazy a připomínky, případné problémy řešte ihned s vedoucí školní jídelny. Tento provozní řád obdrží každý strávník, bude vyvěšen na informačních tabulích a na stránkách školy.

Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá platnosti 1. 9. 2012

 

jídelna

Diskuse pro článek Vnitřní řád školní jídelny:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?